Regulamin

REGULAMIN APARTHOTELU GREEN CONCRETE, ŚWINOUJŚCIE

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady wynajmowania apartamentów, odpowiedzialności Właściciela Aparthotelu oraz Gościa, jak również zasady korzystania 
  z infrastruktury aparthotelu Aparthotel Green, ul. Toruńska 3, 72-600 Świnoujście.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, zawieranej m.in. poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zaliczki bądź całej należności za pobyt w Aparthotelu. 

 3. Zawierając umowę Gość oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Zawarcie umowy na odmiennych warunkach niż określone w Regulaminie wyłącza stosowanie Regulaminu tylko w zakresie uregulowanym odrębnymi ustaleniami.

 4. Właścicielem Aparthotelu jest spółka Green Concrete Group Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Bohaterów Września 4/9, 72-600 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0001037878, NIP: 8551601320, REGON: 387809842, kapitał zakładowy 800 000 zł.

 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Aparthotelu, rozumie się przez to Właściciela Aparthotelu.

 6. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu, 
  w szczególności Gościa, osoby towarzyszące Gościowi lub przebywające na terenie Aparthotelu za zgodą Gościa.


 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Aparthotelu oraz w aplikacji mobilnej dostępnej dla Gości.

 8. Gościem jest osoba, która zawarła ze Spółką umowę o świadczenie usług w Aparthotelu (dalej: „Gość”).

 9. Opłaty za usługi świadczone w Aparthotelu lub przez Aparthotel określa Cennik.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 następnego dnia.

 3. W przypadku, nieokreślenia przez Gościa czasu pobytu podczas rezerwacji apartamentu, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę hotelową.

 4. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość zgłasza najpóźniej do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym dzień opuszczenia Aparthotelu zgodnie 
  z rezerwacją. Aparthotel może uwzględnić prośbę Gościa w miarę dostępności apartamentów z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.


 5. Aparthotel może odmówić przedłużenia pobytu m.in. w przypadku, gdy Gość nie dokonał pełnej płatności za dotychczasowy pobyt w dniu przyjazdu lub 
  w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Gościa, osoby towarzyszące Gościowi lub przebywające na terenie Aparthotelu za zgodą Gościa.


 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej w dniu planowanego opuszczenia Aparthotelu, maksymalnie do godz. 13:00 tego dnia, Gość zgłasza najpóźniej do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym.

 7. Z tytułu przedłużenia pobytu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku przedłużenia doby hotelowej w dniu opuszczenia Aparthotelu może zostać naliczona dodatkowa opłata, która jest wyliczana proporcjonalnie od ceny za apartament wynikającej z aktualnego Cennika i liczby przedłużonych godzin. 

 8. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie w apartamencie rzeczy po godzinie 10:00 
  w dniu planowanego wymeldowania bez uprzedniego uzgodnienia tego z obsługą Aparthotelu jest traktowane jako przedłużenie pobytu, za które Gość uiści opłatę według aktualnego Cennika.

 

§ 3. REZERWACJA, PŁATNOŚĆ I MELDUNEK

 1. Aktualne, na bieżąco aktualizowane cenniki usług noclegowych Aparthotelu dostępne są na stronie internetowej: www.aparthotelgreen.pl

 2. Nieuwzględnione w Cenniku płatności za usługi świadczone są według ceny rynkowej, ustalonej przez Aparthotel. Dla płatności w EUR ceny, o których mowa powyżej podlegają przewalutowaniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wymagalności. Podane w Cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Aparthotel dla poszczególnych usług oferuje następujące sposoby płatności:
   • Płatność przelewem na konto bankowe Aparthotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji,
   • Płatność kartą płatniczą,
   • Płatność online poprzez system przelewy24,
   • Płatność gotówką po uprzednim uzgodnieniu podczas dokonywania rezerwacji.

 4. Płatność za cały pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu Gościa, chyba, że zostaną poczynione odrębne ustalenia w formie pisemnej. Płatność za usługi dodatkowe może zostać dokonana w dowolnym momencie pobytu, najpóźniej przy wymeldowaniu.

 5. W skład opłaty za pobyt Gościa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz w okresach świat, długich weekendów wchodzi obowiązkowa opłata za śniadanie. Przez pozostałą część roku jest ona opcjonalna.
  Zapis jest ważny z zastrzeżeniem obowiązującego Regulaminu Szczegółowego/Cennika dostępnego na stronie internetowej Apathotelu.

 6. W przypadku chęci uzyskania faktury za pobyt na firmę Gość zobowiązany jest powiadomić o tym Aparthotel w momencie dokonywania rezerwacji oraz podania niezbędnych danych do prawidłowego wystawienia faktury (nazwa, adres oraz NIP firmy). W przeciwnym razie nie będzie możliwości uzyskania faktury na firmę a jedynie na osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
   
 7. Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet opłaty za pobyt. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej przez Aparthotel.

 8. Zaliczka może zostać pobrana przy pomocy preautoryzacji karty płatniczej wskazanej przez osobę dokonującą rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Aparthotel lub za pośrednictwem systemu przelewy24.

 9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z warunków dokonanej rezerwacji, 
  w przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku braku przyjazdu Gościa w planowanym terminie do Aparthotelu, zaliczka nie podlega zwrotowi co odpowiada kosztom jakie Aparthotel poniósł w związku z przygotowaniem na pobyt Gościa.


 10. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 30 dni przed początkiem planowanego pobytu, z przyczyn dotyczących Gościa, zaliczka podlega zaliczeniu na poczet opłaty za pobyt w innym terminie uzgodnionym z Aparthotelem, niewyrażenie zgody tożsame jest 
  z odwołaniem pobytu przez Gościa.


 11. W przypadku niewykonania umowy/odwołania rezerwacji z powodu siły wyższej, która jest okolicznością niezależną od Gościa lub Aparthotelu, zaliczka podlega zaliczeniu na poczet opłaty za pobyt w innym terminie uzgodnionym z Aparthotelem.

 12. W razie braku zgody Gościa na przesunięcie pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

 13. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Gość zobowiązany jest do zapłaty całej należnej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją. W przypadku, gdy opłata została już zapłacona, nie podlega ona zwrotowi. 

 14. Aparthotel może przy dokonywaniu rezerwacji i/lub zameldowaniu Gościa dokonać preautoryzacji karty kredytowej lub pobrać depozyt gotówkowy w wysokości 400 zł (około 100 EUR)* za każdą dobę planowanego pobytu. W przypadku odmowy preautoryzacji karty kredytowej lub wpłaty depozytu gotówkowego, pracownik Aparthotelu może odmówić zameldowania.
 15. Gość ponosi opłatę miejscową i/lub uzdrowiskową w wysokości wynikającej z właściwych przepisów prawa miejscowego.

 16. Właściciel przy zameldowaniu pobiera opłatę miejscową i/lub uzdrowiskową.

 17. Podstawą zameldowania Gościa w Aparthotelu jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości z fotografią, w sposób umożliwiający odczytanie danych, i/lub kompletne wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej (pisemnej i elektronicznej). W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób określony wyżej lub odmowy wypełnienia lub podpisania karty meldunkowej, pracownik Aparthotelu może odmówić zameldowania.

 18. Zameldowania Gość może dokonać również samodzielnie, w trybie self check-in. Zameldowanie w tym trybie wymaga obligatoryjnego przesłania do systemu elektronicznego dowodu osobistego/paszportu.

 19. Gość nie może udostępniać apartamentu ani urządzeń/ruchomości umożliwiających dostęp do Aparthotelu lub apartamentu osobom trzecim.

 20. Osoby niezameldowane w Aparthotelu mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 10:00 do godz. 20:00 Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa w pozostałych godzinach jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób w apartamencie według cennika obowiązującego w dniu zameldowania Gościa. Dokwaterowanie osób w apartamencie wiąże się 
  z koniecznością okazania dowodu osobistego przez osoby, których dotyczy dokwaterowanie.

 21. Aparthotel może odmówić obsługi Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Aparthotel może odmówić obsługi Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu Aparthotelu lub mieniu osób trzecich lub też szkodę na osobie.

 

§ 4. USŁUGI I USŁUGI DODAKOWE

 1.  Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoim rodzajem, kategorią, standardem oraz informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i reklamowych Aparthotelu.

 2. Aparthotel nie odpowiada za rozbieżności wynikające z treści materiałów reklamowych ze stanem faktycznym.

 3. Aparthotel udostępnia Gościom bezpłatnie aplikację mobilną będącą indywidualnym 
  e-asystentem pobytu. Gość logując się do aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 4. Aparthotel, za pośrednictwem Aplikacji, oferuje Gościom świadczenie usług nieodpłatnych 
  i odpłatnych. Gość w momencie skorzystania z usługi odpłatnej oświadcza, że zapoznał się 
  z ceną za wykonanie usługi przez Aparthotel i zobowiązuje się do jej zapłaty zgodnie 
  z § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu.

 5. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące jakości usług, Gość powinien niezwłocznie zgłosić pracownikowi Aparthotelu lub przez aplikację mobilną.

 6. Na życzenie Gościa przebywającego w Aparthotelu z małymi dziećmi do pokoju wstawione może zostać odpłatnie łóżeczko dla dziecka. Cena uwzględniona jest w aktualnym cenniku na stronie internetowej Aparthotelu.

 7. Aparthotel nie pobiera opłaty za pobyt dzieci do 4 lat, które śpią w łóżku z rodzicami. 
  W przypadku dzieci do lat 4 śniadanie jest bezpłatne.

 8. Aparthotel lub osoby trzecie działające za zgodą Aparthotelu mogą organizować imprezy 
  i wydarzenia w wyznaczonych do tego miejscach i porach. 

 9. Organizowanie imprez i wydarzeń w apartamentach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu Aparthotel obciąży Gościa karą w wysokości 600 PLN (około150 EUR)*.

§ 5. ZWIERZĘTA

 1. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest we wszystkich apartamentach.

 2. Aparthotel akceptuje małe oraz duże psy.

 3. Koszt psa w Aparthotelu wynosi 100 PLN / doba / pies.

 4. W apartamencie jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 psy. Każdy dodatkowy pies wymaga zgody Aparthotelu. Zgoda na dodatkowego psa odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji (prosimy o kontakt z obsługą). Zapewniamy legowisko dla jednego psa.

 5. Do Aparthotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczenie).

 6. Zwierzęta powinny przebywać w apartamencie. Poza apartamentami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela.

 7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (poza zewnętrznym tarasem Restauracji/Green Cafe & Drink Bar) oraz na teren wewnętrznej sali zabaw dla dzieci.

 8. Aparthotel nie wykonuje usług sprzątania apartamentów w trakcie pobytu ze zwierzęsiem. Usługa może zostać wykonana na życzenie Gościa. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie apartamentów, w których przebywają zwierzęta odbywa się wyłącznie podczas nieobecności zwierzęcia w apartamencie. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.

 9. W ramach pobytu ze zwierzęsiem w apartamencie właściciel otrzymuje zestaw dodatkowego wyposażenia: legowisko oraz komplet dwóch misek. Akcesoria stanowią własność Aparthotelu i przeznaczone są wyłącznie do użytku przez zwierzę w apartamencie. Aparthotel może obiążyć Gościa dodatkową opłatą w przypadku zniszczenia, zgubienia lub zabrania miski/legowiska w dniu wyjazdu. Koszt jednej miski wynosi 24 PLN. Koszt legowiska 75 PLN.

 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych w apartamencie.

 11. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Aparthotelu i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.

 12. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczniu obiektu. Właściciele proszrni są o wyprowadzanie zwierząt poza teren obiektu. W przypadku niestosowania się do niniejszego punktu Aparthotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 50 PLN za każdorazowe podjęcie działania przez Aparthotel.

 13. Właściciela zwierzęcia są odpowiedzialni do zachowania ciszy nocnej w Aparthotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, Aparthotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Aparthotelu.

 14. Jeśli Gość wprowadził zwierzę do Aparthotelu bez zgłoszenia chęci pobytu ze zwierzęciem lub zwierzę przebywa w apartamanecie innym niż jest to dozwolone, Aparthotel może naliczyć karę umowną w wysokości 800 PLN (około 200 EUR)* za każdą dobę hotelową. Aparthotel może nakazać natychmiastowe opuszczenie Hotelu i wymelduje Gościa. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu. Opłata za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Aparthotelu osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób zobowiązanych do opieki nad nimi. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką, w tym ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod ich opieką, 
  a w szczególności szkody w wyposażeniu i/lub urządzeniach.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody lub zniszczenia, w tym przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, wywołane przez Gościa, osoby towarzyszące Gościowi lub przebywające na terenie Aparthotelu za zgodą Gościa. W takiej sytuacji Gość zapłaci Właścicielowi karę umowną w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zapłata kary umownej nie wyczerpuje roszczeń właściciela przewyższających karę umowną. W przypadku gdy w Załączniku nr 1 nie wymieniono zniszczonego lub uszkodzonego elementu wyposażenia Gość zapłaci Właścicielowi kwotę odpowiadającą rynkowej wartości elementu, w wysokości określonej przez Właściciela.

 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej/debetowej Gościa bez jego fizycznej obecności za szkody stwierdzone po jego wyjeździe kwotą odpowiadającą wysokości kary umownej lub wartości szkody w przypadku elementów wyposażenia i/lub urządzeń technicznych niewymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza Regulamin. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.

 5. Opuszczając każdorazowo apartament – ze względów bezpieczeństwa – należy zamknąć krany, sprawdzić zamknięcie drzwi oraz wyjąć kartę z czytnika.

 6. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa, osobę towarzyszącą Gościowi lub przebywającą na terenie Aparthotelu za zgodą Gościa 
  w Aparthotelu jako zabezpieczenie zapłaty wierzytelności Aparthotelu z tytułu świadczonej usługi. 

 7. Aparthotel udostępnia Gościom kody dostępu do Aparthotelu oraz apartamentu w trakcie pobytu. Kod jest ważny przez 24 godziny od chwili zameldowania. W każdym apartamencie do dyspozycji Gości znajdują się dwie karty hotelowe.

 8. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty hotelowej, Gość powinien natychmiast poinformować o tym pracownika. Opłata za kartę wynosi 100 PLN (około 25 EUR)*.

 9. Apartamenty wyposażone są w czytniki kart hotelowych. Z uwagi na ekologiczny charakter Aparthotelu Gość każdorazowo opuszczając apartament zobowiązany jest wyjąć kartę z czytnika.  Za zostawienie karty w czytniku Aparthotel może naliczyć karę w wysokości 500 PLN (około 110 EUR)*. Wyjęcie karty z czytnika nie wpływa na pracę lodówki oraz zmywarki.

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Gość powinien zawiadomić pracownika o wystąpieniu szkody niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin po jej wystąpieniu.

 3. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu (w tym pojazdów niemechanicznych np. rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg  itp.) należącego do Gościa, osoby towarzyszącej Gościowi lub przebywającej na terenie Aparthotelu za zgodą Gościa oraz przedmiotów i zwierząt w nim pozostawionych niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na podziemnym parkingu hotelowym, czy na parkingu przed frontem hotelu lub pozostawione w innym miejscu na terenie Aparthotelu. 

 

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą na żądanie Gościa odesłane na wskazany adres, na jego koszt. 

 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Aparthotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca od dnia opuszczenia przez Gościa Aparthotelu, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu. 

 

 § 9. CISZA NOCNA

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

 2. W trakcie ciszy nocnej Aparthotel lub osoby trzecie działające za zgodą Aparthotelu mogą organizować imprezy i wydarzenia w wyznaczonych do tego miejscach. 

 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthoel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§ 10. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na piśmie u pracownika Aparthotelu.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Aparthotel w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE     

 1. W Aparthotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
  W przypadku naruszenia ww. zakazu osoba, która zakaz narusza jest zobowiązania do zapłaty kary umownej w wysokości 800 PLN (około 200 EUR)*. Niezależnie od powyższego osoba, która naruszyła zakaz zobowiązana jest do pokrycia szkody wywołanej jej działaniem oraz kosztów związanych z ewentualną interwencją straży pożarnej.

 2. Spożywanie alkoholu w miejscach ogólnodostępnych na terenie Aparthotelu, za wyjątkiem wyznaczonych punktów gastronomicznych, jest zabronione.

 3. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w tym: broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 4. Zabronione jest dokonywanie w Aparthotelu lub jego częściach, w tym w szczególności w apartamentach, jakichkolwiek zmian.

 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 6. Zabrania się nadmiernych immisji na terenie Aparthotelu, w tym hałasowania, generowania nieprzyjemnych zapachów, czy innych działań, które mogą przeszkadzać pozostałym Gościom.

 7. Zabrania się wynoszenia mebli oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie apartamentu na balkon.

 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach lub innych pomieszczeniach Aparthotelu grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia apartamentu.

 9. Zabrania się korzystania z infrastruktury Aparthotelu osobom niebędącym Gośćmi lub osobami towarzyszącymi Gościom bez uprzedniej zgody pracownika. Osoba naruszająca powyższy zakaz zapłaci Aparthotelowi wynagrodzenie za skorzystanie z jego infrastruktury bez wymaganej zgody w wysokości 200 PLN (około 50 EUR)*.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa. W razie gdyby którekolwiek z postanowień okazało się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują moc.

 

§ 12. DANE OSOBOWE

  1. Administrator Danych

   1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy, Aparthotel gromadzi i przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacji i/lub karcie meldunkowej (w tym dane udostępnione w trybie zameldowania self check-in) oraz wizerunek dla potrzeb monitoringu i jest Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”).

   2. Kontakt do wyznaczonego przez Administratora inspektora ochrony danych osobowych: info@aparthotelgreen.pl

   3. Podanie danych w zakresie wskazanym poniżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane dzieci, takie jak data urodzenia, zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   1. Dobrowolnie podane Administratorowi dane osobowe będą/są gromadzone i przetwarzane zgodnie wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. Dane osobowe Administrator pozyskuje w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od partnerów (np. z portali rezerwacyjnych, od pośredników turystycznych itp.). 
  3. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wraz z podstawa prawną:

   1. w celu podjęcia działań na żądanie Gości, tj. wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, w szczególności bieżących kontaktów.
   2. w celu zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości statystycznej oraz prowadzenia rejestrów i zestawień wynikających wprost z przepisów RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 71 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt. 8 ustawy o rachunkowości) (obowiązek GUS i opłata miejscowa i/lub uzdrowiskowa),
   3. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in.:
     • ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
     • rozpatrywanie reklamacji,
     • prowadzenie działań windykacyjnych,
     • działania archiwalne,
     • działania analityczne i statystyczne,
     • badanie satysfakcji klientów.
   4. w celu prawidłowego funkcjonowania monitoringu dla zapewnienia ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, ograniczonym do miejsc ogólnie dostępnych, w szczególności obszaru w holu głównym, obszaru wejścia do Aparthotelu oraz obszaru wokół Aparthotelu, lobby/korytarzy, restauracji/kawiarni, stref ogólnodostępnych, stref magazynowych, garaży/parkingowym
   5. w celu zarzadzania płatnościami realizowanymi przez Gościa zbieramy informacje na temat kart kredytowych, takich jak: numer, data wydania oraz, w zależności od potrzeby, kod CVC).
   6. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, które mogą obejmować m.in. cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochrony majątku, np. dla kontaktu Administratora z Gościem w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na terenie Aparthotelu z udziałem Gościa lub na szkodę Gościa lub szkodę osoby trzeciej, jeżeli Gość był lub mógł być uczestnikiem lub świadkiem takiego zdarzenia.
   7. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela.
  4. Okres przetwarzania danych osobowych

   1. dane osobowe o których mowa wyżej, będą gromadzone i przetwarzane dla wskazanych celów przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach prawa, po którym to czasie zostaną poddane archiwizacji zgodnie z lit. c niniejszego ustępu, z poniższymi zastrzeżeniami.
   2. dane gromadzone i przetwarzane w ramach stosowania monitoringu wizyjnego, przetwarzane będą przez okres 30 dni zgodnie z wewnętrznymi regulaminami Operatora/Właściciela, a po upływie tego okresu będą trwale usuwane w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba ze ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu, w którym zostały utrwalone,
   3. dane gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  5. Udostępnianie danych osobowych

   1.  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia właścicielowi na zasadzie zleconych usług
    i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
  6. Prawa podmiotów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

   Gościom przysługują prawa:

    1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Z tego prawa można skorzystać zawsze, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
    2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych. Z tego prawa można skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
    3. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Gościa lub umowy zawartej z Gościem, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany,
    4. prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Gość uzna,
     iż przetwarzanie danych osobowych Gościa narusza przepisy RODO.

   Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z osobą inspektorem danych osobowych wskazanym przez Administratora.

  7. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, w tym profilowanie

   1.  Przekazywane Administratorowi i inne uzyskiwane przez niego dane nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.
  8. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.


* Dla płatności w EUR opłata podlega przewalutowaniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wymagalności.

Załącznik nr 1

Wysokość kar umownych za uszkodzenie elementów wyposażenia i/lub urządzenia:

TELEWIZOR - 3000 PLN
TABLET - 1300 PLN
POSZWA - 90 PLN
POSZEWKA - 50 PLN
PRZEŚCIERADŁO - 70 PLN
RĘCZNIK MAŁY - 20 PLN
RĘCZNIK DUŻY - 40 PLN
PRANIE WYKŁADZINY - 30 PLN za 1m2
ROWER MŁODZIEŻOWY/TURYSTYCZNY - 1700 PLN
ROWER TRÓJKOŁOWY - 3000 PLN
ROWER ELEKTRYCZNY - 5000-7900 PLN
KUBEK - 10 PLN
TALERZ - 20 PLN
ŻELAZKO - 200 PLN
KRZESŁO BALKONOWE - 370 PLN
SOFA, NAROŻNIK - 3600 PLN
STÓŁ BALKONOWY - 590 PLN